Algemene voorwaarden Praktijk Rivkah

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van, of met Praktijk Rivkah en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever/ deelnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten van opdrachtgever.

2. Bedrijfsomschrijving
Onderneming Praktijk Rivkah is opgericht door Eline Lindeboom en gevestigd te Nunspeet. Praktijk Rivkah is een zelfstandig werkende praktijk voor natuur- en wandelcoaching & bijbelse toerusting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80193943.

3. Definities
Opdrachtnemer: Eline Lindeboom, natuur- en wandelcoach bij Praktijk Rivkah.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Eline Lindeboom een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching; te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever.
Deelnemer: degene aan wie door de opdrachtnemer coaching of onderwijs verleend wordt of degene die deelneemt aan individuele coachwandelingen of groepswandelingen.
Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Eline Lindeboom en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever/deelnemer en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Deze overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat de, door opdrachtgever voor akkoord ondertekende, offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of wanneer deelname per mail is bevestigd.

4. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Er geldt een actieve participatie en aanwezigheidsplicht voor de deelnemer voor de overeengekomen diensten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verstrekken van informatie aan opdrachtnemer, die nodig is voor het uitvoeren van de dienst.
De opdrachtnemer deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en is bij de uitvoering van het werk geheel zelfstandig. Zij verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever.
Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Tariefstelling
Bij het eerste contact, of uiterlijk voor aanvang van een opdracht, deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mondeling en schriftelijk mee welke tarieven van toepassing zijn. De tarieven worden  inclusief BTW vermeld.
Reiskosten zijn inbegrepen bij een maximale reisafstand van 20 km per afspraak. Is de reisafstand langer, dan wordt er achteraf € 0,19 per km in rekening gebracht.
Deelnemers dienen zelf te onderzoeken of zij bij werkgevers of andere verantwoordelijken in aanmerking komen voor vergoeding van de diensten van Rivkah.

6. Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een in gebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd. Praktijk Rivkah verstuurt facturen per e-mail, tenzij anders overeengekomen.

7. Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn. De overeenkomst eindigt automatisch, met onmiddellijke ingang:
- aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht;
- met wederzijds goedvinden;
- door faillietverklaring van wel surseance van betaling van opdrachtnemer of opdrachtgever;
- door ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer, middels aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

8. Annuleringsvoorwaarden
Opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Opdrachtgever kan niet kosteloos een dienst annuleren of tussentijds beëindigen vanwege uitval van opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om zijn dienst te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een opdracht/deelnemer te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval het resterende bedrag, van de nog niet afgenomen diensten, terug, waarmee de overeenkomst beëindigd zonder verdere verplichtingen of afspraken.

Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding. Weersomstandigheden zijn alleen dan een reden om te annuleren als er sprake is van gevaarlijk weer (weeralarm, loswaaiende takken, zware windstoten).

Opdrachtgever
Bij annuleren van individuele consulten door opdrachtgever/deelnemer binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Dit geldt ook voor het niet verschijnen bij een afspraak of dienst of voor het tussentijds beëindigen van een dienst. Deze afspraak vervalt en wordt niet op een later tijdstip gepland.

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. In overleg wordt dan gekeken naar passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, dan gelden de annuleringsvoorwaarden. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% van het bedrag van de afgesproken dienst.

9. Mogelijkheid tot verzetten van een afspraak
Opdrachtnemer behoudt zich het recht afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Bij annulering door opdrachtgever/deelnemer, binnen 24 uur voor de afgesproken dienst, zal de opdrachtnemer de kosten voor de afgesproken dienst in rekening brengen. Deze afspraak wordt niet verzet of op een later moment gepland. Ook bij niet verschijnen op een geplande afspraak door deelnemer/opdrachtgever, worden de kosten in rekening gebracht en dienen deze te worden betaald.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken verzetten of annuleren indien diensten niet naar behoren uitgevoerd kunnen worden.

In een persoonlijk wandelcoachtraject kan 20% van de afspraken verzet worden, tenzij anders overeengekomen en ten dienste van het proces van de deelnemer.

10. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever/cliënt, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever/deelnemer geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen. De opdrachtnemer zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018.

Minderjarigen die als deelnemer een dienst van Rivkah willen afnemen, blijven te allen tijde onder verantwoording van opvoeder/ wettelijk vertegenwoordiger. Opvoer en/of wettelijk vertegenwoordigen worden op de hoogte gehouden van ontwikkeling van hun minderjarige(n), zoals het staat omschreven in het Burgerlijk Wetboek.

11. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Coaching kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van coaching.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever/cliënt, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor goede schoeisel, kleding en bescherming tegen insecten. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (fysieke) schade die opgelopen wordt tijdens het wandelen.

12.  Intellectueel eigendom
Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen opdrachtkaarten, boeken, oefeningen enz., blijven eigendom van opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. De opdrachtgever/deelnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is deelnemer verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De cliënt verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door deelnemer zal opdrachtnemer deze verhalen op cliënt.

13. Klachtenprocedure
Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever/deelnemer binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Opdrachtnemer zal dan zoeken naar een oplossing. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van de opdrachtnemer valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

14. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever/cliënt en opdrachtnemer.

15. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

KVK-nummer: 80193943
BTW- nummer: NL003411475B14
IBAN:

Nunspeet, september 2020

Contact Info

Eline Lindeboom
Natuur- en wandelcoach